• meertalig
  • 7 dagen per week
  • hoge slagingspercentage
  • sinds 1965 voor alle rijbewijzen
  • persoonlijke aandacht en maatwerk

Algemene voorwaarden
Verkeersschool Metro vof.

0. Algemene begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Dienst / dienstverlening
De vof. Verkeersschool Metro, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage, Gemeente ’s-Gravenhage, kantoorhoudende aan de Escamplaan 216 te ’s-Gravenhage welke vof als bedrijfsomschrijving heeft: Transportopleidingen, theorie instructie/advies voor CCV, verkeer, veiligheid en milieu. Het verzorgen van theorie opleidingen voor nascholing chauffeurs en opleidingen voor bedrijven.

Opdrachtgever

Een natuurlijk persoon, dan wel rechtspersoon, die Verkeersschool Metro vof. opdraagt werkzaamheden te verrichten.

Opdracht of overeenkomst

De overeenkomst waarbij Verkeersschool Metro vof. zich jegens opdrachtgever de door deze opgedragen werkzaamheden onder toepassing van het bepaalde in de regeling te verrichten. De overeenkomst en de regeling vormen samen een geheel..

De regeling

De algemene voorwaarden van Verkeersschool Metro vof.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Verkeersschool Metro vof. zijn bij uitsluiting van eventuele ander algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze zijn te downloaden via de website www.metro.nl

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Verkeersschool Metro vof. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Verkeersschool Metro vof. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend en Verkeersschool Metro vof. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 4.6.

2.2 Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor wijzigingen van en de aanvulling op de bestaande overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt dat de dienstverlening hier aangeboden geacht mag worden pas nadat en voor zover de betreffende stukken schriftelijk of per telefax door Verkeersschool Metro vof. zijn bevestigd.

2.3 De prijsberekeningen voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van 3 maanden na de aanbiedingsdatum.

2.4 Elke door Verkeersschool Metro vof. opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van voorgaande.

2.5 De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Verkeersschool Metro vof. bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door de opdrachtgever bij de aanvraag, dan wel op enig moment daarna.

2.6 De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Verkeersschool Metro vof. Verkeersschool Metro vof. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Verkeersschool Metro vof. dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Wetswijzigingen

3.1 In geval wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet en/of door de overheid anderszins opgelegde regelgeving extra verplichtingen voor Verkeersschool metro vof. tot gevolg zullen hebben, met betrekking tot haar dienstverlening aan de opdrachtgever, dan zal Verkeersschool metro vof. de
overeenkomst in overleg met de opdrachtgever wijzigen.

3.2 Nieuwe verplichtingen van Verkeersschool Metro vof., voortkomend uit wetswijzigingen, de daaruit voortvloeiende noodzakelijke aanpassingen van de overeenkomst en de daaraan verbonden kosten zullen onverwijld aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

Artikel 4. Prijs- en tariefaanpassingen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege specifiek voor de werkzaamheden worden opgelegd. De door Verkeersschool Metro vof. in rekening te brengen kosten worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

4.2 Verkeersschool Metro vof. heeft het recht jaarlijks, per 1 januari, de prijzen en tarieven van de overeengekomen werkzaamheden aan te passen. Indien en voor zover statuten en huishoudelijk reglement van Verkeersschool Metro vof. niet anders bepalen, is bij aanpassing de CBS indez regelingslonen in het Particuliere Bedrijf in de referteperiode augustus-augustus, van toepassing tenzij anders is overeengekomen.

4.3 Betaling dient te geschieden via de factuur en zonder korting of compensatie, en wel binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

4.4 Bij acceptatie van een nieuwe opdrachtgever kan vooruitbetaling van 50% tot 100% gevraagd worden.

4.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van de maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvind na aanmaning door Verkeersschool Metro vof. ben u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Verkeersschool metro vof. haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd het recht van Verkeersschool Metro vof. om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.

4.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Verkeersschool Metro vof. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Verkeersschool Metro vof.

Artikel 5. Levering

5.1 De door Verkeersschool Metro vof. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de
leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Verkeersschool Metro vof. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Verkeersschool Metro vof. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Uitvoering van de werkzaamheden

7.1 Verkeersschool Metro vof. zal, met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen, de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren en de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen.

7.2 De uitvoering van de werkzaamheden wordt verzorgd vanuit één van de vestigingen van Verkeersschool Metro vof. Volledige en gedeeltelijke dienstverlening kan plaatsvinden op de bedrijfslocatie van de opdrachtgever indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en Verkeersschool Metro vof. al datgene dat aan zakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten. Dit houdt onder meer in:
-Dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn
-dat inzage wordt verleend in alle relevante documenten en gegevens
-dat tijdig alle gegevens en inlichtingen worden verschaft, die Verkeersschool metro vof. noodzakelijk of nuttig acht
-dat desgevraagd kantoor en/of onderzoeksfaciliteiten beschikbaar zijn met passende voorzieningen.

7.4 Voor de uitvoering van al zijn taken, welke voortkomen uit de overeenkomst, heeft Verkeersschool Metro vof. het recht derden in te schakelen. Hij behoudt daarbij de eindverantwoordelijkheid.

7.5 Partijen zijn gehouden tot overleg, zo dikwijls één van hen noodzakelijk.

Artikel 8. Extra werkzaamheden (medische informatie en andere expertise)

8.1 Verkeersschool Metro vof. kan extra werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld het inwinnen van medische informatie of inschakelen van experts) uitvoeren of doen uitvoeren. Kenmerken van deze extra werkzaamheden zijn:
-dat zij naar mening van Verkeersschool Metro vof. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deopdracht
-dat de noodzaak ervan blijkt nadat de overeenkomst is afgesloten
-dat Verkeersschool Metro vof. onverwijld de opdrachtgever schriftelijk opgave zal doen over de aardvan deze extra werkzaamheden
-dat de oorspronkelijke bepalingen van de overeenkomst erop van toepassing zijn.

Artikel 9. Geheimhouding en auteursrechten

9.1 Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen gegevens waarvan zij kunnen vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Verkeersschool Metro vof. heeft zijn medewerkers geheimhoudingsplicht opgelegd.

9.2 Bij Verkeersschool Metro vof. berust het auteursrecht van de adviezen welke door of namens Verkeersschool Metro vof. zijn uitgebracht. De opdrachtgever blijft eigenaar van de stukken die hij ter inzage aan Verkeersschool metro vof. heeft verstrekt.

9.3 Verkeersschool Metro vof. mag, met in acht neming van artikel 9.1 publiceren over de in het kader van de overeenkomst verrichtte werkzaamheden.

9.4 De opdrachtgever verplicht zich om tijdens de loop van het project, alsmede in een periode van 12 maanden daarna, geen medewerkers van Verkeersschool metro vof. direct hetzij indirect of op enigerlei wijze in dienst te nemen of te werk te stellen. Bij overtreding verbeurt de opdrachtgever een boete ter grootte van € 5.000,00 per keer of dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 10. Kosten, betaling en incassokosten

10.1 De kosten als gevolg van nieuwe verplichtingen van Verkeersschool Metro vof., voortvloeiend uit wijzigingen van de wet en/of overheidsvoorschriften volgens artikel 3 zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10.2 Voor rekening van de opdrachtgever zijn alle kosten die worden veroorzaakt door onjuiste of onvoldoende informatie van de opdrachtgever en voor zover deze informatie handelt over de omstandigheden waaronder de gespecificeerde eisen van de opdrachtgever gerealiseerd moeten worden.

10.3 Indien door omstandigheden buiten de schuld van Verkeersschool metro vof. geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, is de opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan Verkeersschool metro vof. verschuldigd, behoudens in het geval de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een overmachtssituatie als omschreven in artikel 10.2 onder de niet toerekenbare tekortkoming.

10.4 Verkeersschool Metro vof. is gerechtigd de kosten van extra werkzaamheden zoals beschreven in artikel 6.1 aan de opdrachtgever in rekening te brengen, tegen de te dienaangaande geldende tarieven.

10.5 Facturen voor de verrichtte werkzaamheden worden per mail toegezonden. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Verkeersschool Metro vof. aan te wijze bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.

10.6 Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.

10.7 Bij gebreke van tijdige betaling is Verkeersschool Metro vof. gerechtigd ter beoordeling van Verkeersschool metro vof. en zonder nadere ingebrekestelling, om de overeengekomen dienstverlening op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag.

10.8 Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor sommatie of schriftelijke ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is over het (nog) te betalen bedrag een rente verschuldigd te berekenen vanaf de vervaldatum, zijne de factuurdatum plus 14 dagen, tot de dag van de betaling. De rentevoet bedraagt de wettelijke rente op de eerste dag van het verzuim. De opdrachtgever is gehouden alle gerechtelijke- en buitenrechtelijke kosten te betalen die voortkomen uit het incasseren van de niet-tijdige betalingen.

Artikel 11. Annulering van de te leveren diensten

11.1 Te leveren éénmalige en kortstondige diensten kunnen met een annuleringstermijn van minimaal driewerkdagen voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de diensten door de opdrachtgever worden geannuleerd. Voor cursussen en projectmatige opdrachten geldt een annuleringstermijn van tenminste 10 werkdagen.
Diensten die niet tijdig zijn geannuleerd, zullen volledig in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12. Niet-toerekenbare tekortkoming

12.1 Verkeersschool metro vof. is niet aansprakelijk voor niet-, niet-hele of niet-tijdige nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge van niet-toerekenbare tekortkomingen.

12.2 Onder niet-toerekenbare tekortkomingen wordt verstaan: elke de naleving van de overeenkomst belemmerende omstandigheid die in redelijkheid niet voor het risico van Verkeersschool Metro vof. c.q. de opdrachtgever behoort te komen, zoals:
– oorlog, oorlogsgevaar, (natuur) rampen
– niet- of niet-tijdige levering van goederen en diensten door derden
– werkstaking, blokkades
– ernstige bedrijfsstoring, die de normale bedrijfsvoering in grote mate belemmeren, zoals ernstige brand met verloren gaan van gegevens, ongeval, epidemie, ziekte van een specifieke functionaris en dergelijke.

12.3 Tussen Verkeersschool Metro vof. en de opdrachtgever zal in gevallen van niet-toerekenbare tekortkomingen getracht worden in overleg volgens artikel 7.5 tot overeenstemming te komen ter oplossing van de problemen die zijn voortgekomen uit deze tekortkomingen. Uitgangspunt bij dit overleg is dat Verkeersschool Metro vof. de overeenkomst of de overeengekomen termijnen zal verlengen met de duur van de niet-toerekenbare tekortkoming. Indien overeengekomen diensten niet in een voor de opdrachtgever acceptabele termijn kan worden nagekomen, door de niet-toerekenbare tekortkoming dan hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

12.4 Indien de overeenkomst in geval van een niet-toerekenbare tekortkoming tussentijds is beëindigd, is door de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand van de uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.

Artikel 13. Ontbinding, opschorting en schadevergoeding

13.1 In geval van niet-nakoming van de overeenkomst, faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling van de opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van diens bedrijf, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

13.2 Verkeersschool Metro vof. is in de gevallen als in lid 1 bedoelld, gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst of het niet-uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding
jegens opdrachtgever. Hetgeen de opdrachtgever op basis van de overeenkomst verschuldigd is, is direct opeisbaar.

13.3 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe rederlijkerwijs aanleiding geeft, kan Verkeersschool Metro vof. nadere zekerheden verlangen, bij gebreke waarvan Verkeersschool Metro vof. het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, c.q. de overeenkomst te
ontbinden.

Artikel 14. Reclames en aansprakelijkheid

14.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Verkeersschool Metro vof. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

14.2 Indien door de opdrachtgever is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Verkeersschool Metro vof. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan welde factuurbedrag daarvan te restitueren.

14.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Verkeersschool Metro vof. te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzending voor u rekening komen.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Verkeersschool Metro vof. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de
dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Verkeersschool Metro vof. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

15.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Verkeersschool Metro vof. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en nog krachtens de wet, rechtshandeling, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

15.3 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet og enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Verkeersschool metro vof., dan wel tussen Verkeersschool Metro vof. en derden,
voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Verkeersschool Metro vof., is Verkeersschool Metro vof. niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Verkeersschool Metro vof.

15.4 Adviezen worden door Verkeersschool Metro vof. gegeven naar beste weten en kunnen. Verkeersschool Metro vof. kan echter geen garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook inderdaad behaald zal worden. Hiervoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Behoudens het gestelde in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel aanvaard Verkeersschool Metro vof. geen enkele aansprakelijkheid.

15.5 Verkeersschool Metro vof. is tegenover opdrachtgever aansprakelijk voor de vergoeding van de directe schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van niet of niet betamelijke nakoming van de overeengekomen werkzaamheden. Deze schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat
met de opdracht gemoeid is, met dien verstande dat bij duurovereenkomsten de totale aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot de door de opdrachtgever te bepalen vergoeding over een periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaand aan het plaatsvinden van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

15.6 Verkeersschool Metro vof. is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor de vergoeding van schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van vermijdbare professionele fouten (bijvoorbeeld vergissingen, veronachtzamingen, onzorgvuldig gedrag, ect.) van onder Verkeersschool Metro vof.
vallende personen. Deze schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium, dat Verkeersschool Metro vof. toekomt voor zijn dienstverlening ten behoeve van de betrokken werkzaamheden.

15.7 Verkeersschool Metro vof. is aansprakelijk voor de vergoeding van de geleden schade tegenover de opdrachtgever als rechtstreeks van schade door opzet of door grove schuld of door onrechtmatige daad veroorzaakt door onder verantwoordelijkheid van Verkeersschool Metro vof. vallende personen.

15.8 Voor de verplichting van Verkeersschool Metro vof. tot vergoeding van de schade uit hoofde van de gevallen genoemd in leden 2, 3 en 4 van dit artikel, gelden in de volgende leden van dit artikel omschreven beperkingen.

15.9 Alvorens Verkeersschool Metro vof. aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden Verkeersschool Metro vof. zo mogelijk de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen.

15.10 Geen actie of vordering naar aanleiding van de opdracht of de daaruit voortvloeiende, anders dan wegens wanbetaling, ontstane rechten kan door één van de partijen worden ingesteld, voor de gevallen genoemd in volgorde in artikelen 12.2, 12.3 en 12.4 meer dan één jaar nadat de oorzaak van deze actie of vordering zich heeft voorgedaan.

15.11 Verkeersschool Metro vof. draagt in verband met de inbreuk op rechten van derden alleen aansprakelijkheid, indien het bestaan van dergelijke rechten algemeen bekend is of wanneer opdrachtgever Verkeersschool Metro vof. op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten heeft gewezen.

15.12 Indien de opdrachtgever de aan enig werk of opdracht verbonden risico’s door verzekering aan derden overdraagt, is hij gehouden Verkeersschool Metro vof. te vrijwaren voor verhaal door deze derden, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Verkeersschool Metro vof. vervalt.

Artikel 16. Meldingsplicht

16.1 In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 17. Overdracht

17.1 Nadat in overleg overeenstemming is bereikt tussen opdrachtgever en Verkeersschool Metro vof., is Verkeersschool Metro gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met de opdrachtgever over te dragen aan een in dat overleg genoemde derde partij. De opdrachtgever zal zijn medewerker aan een eventuele overdracht niet om onredelijke redenen onthouden.

Artikel 18. Toepasselijk recht

18.1 Op alle door Verkeersschool Metro vof. gedane aanbiedingen hoe ook genaamd, alsmede op alle met Verkeersschool Metro vof. gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Geschillen

19.1 Partijen verbinden zich om indien tussen hen een geschil van mening ontstaat met betrekking tot de interpretatie, het nakomen of het toepassen van de overeenkomst, te trachten in overleg tot overeenstemming te komen. Indien één van de partijen tijdens dit overleg meent dat een dergelijke
overeenstemming niet te bereiken is, kan zij de andere partij schriftelijk mededelen, met ontvangstbewijs, dat zij een geschil aanwezig acht, welk geschil zij aan arbitrage wenst te onderwerpen.

19.2 De geschillen zoals genoemd in artikel 16.1 zullen met uitsluiting van de gewone rechter uitsluitend en in hoogste instantie worden onderworpen aan de uitspraak van een, hierna genoemde arbitragecommissie, behoudens het in lid 3 en lid 6 van dit artikel bepaalde.

19.3 Indien partijen binnen drie weken nadat een geschil is ontstaan niet tot een overeenstemming zijn gekomen over de keuze van de scheidlieden, zullen scheidslieden worden benoemd door de voorzitter van de KvK Den Haag op verzoek van Verkeersschool Metro vof.

19.4 Het geding zal worden gevoerd op de wijze door de arbiters in iedere zaak bepalen. De plaats van de arbitrage is Den Haag.

19.5 De scheidslieden zullen rechtspreken als goede mannen naar billijkheid en in het hoogste ressort.

19.6 Door de onderhavige arbitrageclausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van partijen zich in spoedeisende aangelegenheden te wenden tot de president van de Rechtbank in kort geding en om over te gaan tot het nemen van maatregelen ter bewaring van zijn recht en de middelen om deze
in stand te houden.

19.7 De scheidlieden zullen uitspraak moeten doen binnen vier maanden na de dag waarop zij hun benoeming hebben aanvaard doch zijn bevoegd zo nodig de termijn te verlengen.

19.8 De in het ongelijk gestelde partij zal tot een door de arbiters vast te stellen bedrag in de kosten van de arbitrage, die van de wederpartij inbegrepen worden veroordeeld, mits de wederpartij daarom heeft verzocht.

19.9 De scheidslieden zijn bevoegd deze kosten geheel of gedeeltelijk te compenseren, indien beide partijen hierover in het ongelijk worden gesteld.

19.10 De scheidlieden zijn bevoegd, van hetzij de eisende partij het beide partijen een voorschot als waarborg voor de voldoening van de kosten voor de arbitrage te vorderen.

19.11 Waar in dit artikel wordt gesproken van de opdrachtgever respectievelijk Verkeersschool Metro vof. worden rechtverkrijgenden van de opdrachtgever respectievelijk Verkeersschool metro vof. daaronder inbegrepen.

Artikel 20. Diversen

20.1 Indien u aan Verkeerschool Metro vof. schriftelijk opgave doet van een adres, is Verkeersschool Metro vof. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Verkeersschool Metro vof. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden
verzonden.

20.2 Wanneer door Verkeersschool Metro vof. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Verkeersschool Metro vof. deze voorwaarden soepel toepast.

20.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Verkeersschool Metro vof. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Verkeersschool Metro vof. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

20.4 Verkeersschool Metro vof. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 21. Eigendomsvoorbehoud

21.1 Alle door Verkeersschool Metro vof. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Verkeersschool Metro vof. totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Verkeersschool Metro vof. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

21.2 Door Verkeersschool Metro geleverde zaken, die ingevolge lid 12.1 onder eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

21.3 de Wederpartij dient steeds hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verkeersschool Metro vof. veilig te stellen.

21.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Wederpartij verplicht om Verkeersschool Metro vof. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

21.5 De Wederpartij verplicht zich om onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Verkeersschool Metro vof. ter inzage
te geven. Bij eventuele uitkering van de verzekering is Verkeersschool Metro vof. gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich jegens Verkeersschool Metro vof. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

21.6 Voor het geval Verkeersschool Metro vof. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verkeersschool metro vof. en door Verkeersschool Metro vof. aan te wijzen derden om al die
plaatsen te betreden waar eigendommen van Verkeersschool Metro vof. zich bevinden en die zaken terug te nemen.